Cookiepolitik

Privatlivspolitik for Mødrehjælpens lokalforeninger

Når du er frivillig, medlem eller deltager i aktiviteter hos en af Mødrehjælpens lokalforeninger, betror du dine personoplysninger til den pågældende lokalforening.

Denne privatlivspolitik er beregnet som en hjælp til at forstå, hvilke oplysninger Mødrehjælpens lokalforeninger indsamler, hvorfor de indsamler dem, hvilke rettigheder du har over dine oplysninger, og hvordan du kan få opdateret eller slettet dine oplysninger.


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mødrehjælpens lokalforeninger er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som de har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til deres behandling af dine oplysninger, ønsker at få rettet eller slettet dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte din lokalforening. Du finder kontaktoplysninger på din lokalforening her.

Hvis du ikke kan finde kontaktpersonen, eller ikke ved, hvilken lokalforening, du skal kontakte, kan du kontakte Fonden Mødrehjælpen på:
E-mail: moedrehjaelpen@moedrehjaelpen.dk.
Telefon: 33 45 86 00

Her indsamler vi oplysninger fra

Her indsamler vi oplysninger fra Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, for eksempel: Fonden Mødrehjælpen, fx via kontaktformular på Mødrehjælpens hjemmeside Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn og indhentning af børneattest fra politiet Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

Behandling af personoplysninger

I lokalforeningen behandler vi følgende personoplysninger: Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, indmeldelsesdato og fødselsdato. Oplysninger om frivillige: Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og fødselsdato. Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer. Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (børneattest). Billeder eller video optaget i forbindelse med deltagelse i foreningens aktiviteter. Oplysninger om brugere, der deltager i aktiviteter Almindelige oplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Andre oplysninger som alder på børn under 18 år og oplysninger om deltagelse i arrangementer. Billeder eller video optaget i forbindelse med deltagelse i foreningens aktiviteter. Oplysninger om ansøgere af Julehjælp, Sommerhjælp, legater mv. Almindelige oplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Andre oplysninger: CPR-nummer, civilstatus, alder på børn under 18 år, økonomiske forhold og evt. fritekst med motivation for ansøgningen.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

At behandle medlemsoplysninger – herunder at sende nyhedsbreve At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre, følge op på og udvikle dem At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven, straffeloven og regnskabs- og bogføringsloven At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling At opfylde lovgivning, herunder kravet i serviceloven om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende At administrere din relation til foreningen At kunne lave statistik og analyser til brug for udvikling af foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om brugere, der deltagere i foreningens aktiviteter, er:

At vi kan imødekomme dit ønske om at deltage i aktiviteter At vi kan sende dig information om aktiviteter At vi kan planlægge, koordinere og afvikle aktiviteter At vi kan føre statistik, evaluere og udvikle vores aktiviteter At vi kan dokumentere vores aktiviteter og dermed opfylde forpligtelser ift. donorer og samarbejdspartnere At vi kan formidle og synliggøre vores aktiviteter for brugerne bl.a. via fotos og video fra aktiviteter At vi kan administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om brugere, der søger om Julehjælp, sommerhjælp, legater mv., er:

At vi kan behandle og vurdere din ansøgning At vi kan udbetale legater eller anden form for støtte til dig At vi kan administrere uddelinger og opfylde lovgivning, herunder krav til regnskab og bogføring At vi kan informere dig om Mødrehjælpens aktiviteter og tilbud

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er: At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv. At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig, som bruger eller som ansøger: Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt. Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører. Brugere: Vi sletter dine oplysninger, et år efter den seneste aktivitet, du har deltaget i. Ansøgere: Vi sletter dine oplysninger, et halvt år efter at udbetalingen er gennemført. Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige, brugere og ansøgere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder: Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse) Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet) Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.Dine rettigheder

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her på mødrehjælpen.dk